Corporate Consulting

Datu centru drošības audits un konsultācijas


Nozare: Finanšu pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Datu centra audits un drošības konsultācijas

Klients: 
Viena no lielākajām Kazahstānas bankām

Uzdevums

Veikt Bankas jaunizbūvētā Datu Centra infrastruktūras atbilstības novērtējumu tehniskajam uzdevumam, tehnoloģiskiem normatīviem un labākai praksei. Identificēt potenciālos riskus. Sagatavot rekomendācijas nepilnību novēršanai un risku mazināšanai. Novērtēt bankas Datu Centru ekspluatācijas, apkalpošanas un administrēšanas organizāciju un  biznesa procesus, un izstrādāt rekomendācijas to uzlabošanai.

Rezultāts

Projekta īstenošanas laikā tika veikta jaunizbūvētā un rezerves Bankas Datu Centru un saistītas infrastruktūras fiziska apsekošana, t.sk. izmantojot termogrāfu. Intervijas ar Bankas Datu Centru apkalpojošo personālu un piegādātāja (integratora) pārstāvjiem. Tika veikta Datu Centra tehniskās dokumentācijas izpēte. Intervijas ar Bankas struktūrvienībām, kuras ir atbildīgas par telekomunikāciju un IT infrastruktūras un sistēmu attīstību, uzturēšanu un darbības kontroli (monitoringu).

Tika veikta Bankas Datu Centru infrastruktūras risku analīze un IKT ekspluatācijas, drošības un uzturēšanas procesu uzlabošanas rekomendāciju izstrāde, identificējot konkrētus soļus konstatēto risku novēršanai vai mazināšanai.

Sagatavoti priekšlikumi visu bankas Datu Centru monitoringa, ekspluatācijas, uzturēšanas un plānošanas/attīstības organizācijai.


1 mēnesis

Projekta realizācijas laiks