Corporate Consulting

Ekonomikas pētījumi


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Ekonomiskās analīzes pētījums par dzīvības zinātnes nozari

Klients: 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra

Uzdevums

Veikt ekonomiskās analīzes pētījumu par dzīvības zinātnes nozari, noskaidrojot jaunu ārvalstu tiešo investīciju potenciālu šajā nozarē.

 

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • analizēti dzīvības zinātnes nozares un tās apakšnozaru statistiskie pamatrādītāji;
  • analizētas un uzskaitītas ar dzīvības zinātnes nozari saistītās izpētes un zinātniskās institūcijas;
  • identificētas izglītības iestādes un studiju programmas, kas nodrošina speciālistu sagatavošanu dzīvības zinātnes nozarē, norādot šajās programmās studējošo un absolventu skaitu;
  • analizēta Latvijas konkurētspēja salīdzinājumā ar tiešajām konkurentvalstīm  – Igauniju, Lietuvu, Poliju, Čehiju;
  • atspoguļoti un aprakstīti šobrīd pieejamie atbalsta instrumenti nozares attīstībai Latvijā un konkurentvalstīs, kā arī nākotnē pieejamie atbalsta instrumenti Latvijā;
  • veiktas intervijas ar ārvalstu investoriem, kas pēdējos gados veikuši investīcijas dzīvības zinātnes nozarē;
  • veiktas intervijas ar dzīvības zinātnes nozares uzņēmumu un ar nozari saistīto izglītības un pētniecības institūciju pārstāvjiem;
  • analizēti līdzšinējie pētījumi par dzīvības zinātnes nozares attīstību un nākotnes perspektīvām Latvijā un pasaulē.

Rezultāts

Sagatavots ziņojums par ekonomiskās analīzes pētījuma rezultātiem latviešu un angļu valodā. Tajā aprakstīts jaunu ārvalstu tiešo investīciju potenciāls dzīvības zinātnes nozarē, t.sk. nozares ekonomiskās  priekšrocības un attīstības iespējas, perspektīvākās nišas ārvalstu investoru piesaistei, analizēta Latvijas konkurētspēja  mērķa tirgos, kā arī identificēti lielākie nozares attīstības šķēršļi.


Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks