Corporate Consulting

Ekonomikas pētījumi


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Ekonomiskās analīzes pētījums par pārtikas rūpniecības nozari

Klients: 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra

Uzdevums

Veikt ekonomiskās analīzes pētījumu par pārtikas rūpniecības nozari, noskaidrojot jaunu ārvalstu tiešo investīciju piesaistes potenciālu šajā nozarē.

 

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • analizēti pārtikas rūpniecības nozares un tās apakšnozaru statistiskie pamatrādītāji;
  • analizētas un uzskaitītas ar pārtikas rūpniecības nozari saistītās izpētes un zinātniskās institūcijas;
  • uzskaitīts pašreizējais profesionālās un augstākās izglītības iestāžu absolventu skaits programmās, kas saistītas ar pārtikas rūpniecības nozari;
  • analizēta Latvijas konkurētspēja salīdzinājumā ar tiešajām konkurentvalstīm – Igauniju, Lietuvu, Poliju, Čehiju;
  • atspoguļoti un aprakstīti šobrīd pieejamie un nākamajiem gadiem plānotie atbalsta instrumenti pārtikas rūpniecības nozares attīstībai Latvijā un konkurentvalstīs;
  • veiktas intervijas ar ārvalstu investoriem, kas pēdējos gados veikuši investīcijas pārtikas rūpniecības nozarē;
  • veiktas intervijas ar pārtikas rūpniecības nozares uzņēmumu un ar nozari saistīto izglītības un pētniecības institūciju pārstāvjiem;
  • analizēti līdzšinējie pētījumi par pārtikas rūpniecības nozares attīstību un nākotnes perspektīvām Latvijā un pasaulē.

Rezultāts

Tika izstrādāts ziņojums par ekonomiskās analīzes pētījuma rezultātiem latviešu un angļu valodā. Tajā aprakstīts jaunu ārvalstu tiešo investīciju potenciāls pārtikas rūpniecības nozarē, t.sk.  nozares  ekonomiskās  priekšrocības un attīstības iespējas, perspektīvākās nišas ārvalstu investoru piesaistei, Latvijas konkurētspējas analīze  mērķa tirgos, kā arī identificēti lielākie nozares attīstības šķēršļi..


Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks