Corporate Consulting

Pētījums, metodoloģija un vadlīnijas


Nozare: valsts un pašvaldības


Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā prognožu papildināšana ar īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem

Klients: 
Nodarbinātības valsts aģentūra

Uzdevums

Pilnveidot un izstrādāt metodoloģiju īstermiņa darba tirgus prognozēm, tai skaitā papildināt prognozes pievienojot tām prasmju griezumu, kā arī izstrādāt vadlīnijas metodoloģijas lietotājiem.

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Izstrādāti un saskaņoti metodoloģijas un ekonometriskā modeļa uzlabojumi, t.sk. modelī integrējot darbaspēka aizvietošanas pieprasījuma komponenti,
  • Prognozēšanas modelī iestrādāta VID nodarbinātības datu izmantošana, kā rezultātā prognozes var iegūt par teju visām 4 zīmju profesiju grupām,
  • Veiktas vairāk nekā 220 padziļinātās intervijas ar lielāko daļu Latvijā pārstāvēto nozaru ekspertiem, kurās iegūta detalizēta informācija par profesiju grupu nepieciešamajām prasmēm, to svarīgumu un veidu,
  • Lai noklātu plašāku detalizēti izpētīto profesiju grupu loku, veiktas vairāk nekā 40 fokusgrupu diskusijas, kurās diskutēts par interviju rezultātiem, koriģētas un papildinātas profesiju grupu prasmju kopas,
  • Izstrādātas 3195 lapaspuses transkribētu interviju un fokusgrupu diskusiju materiālu,
  • Izstrādāts profesijām atbilstošo prasmju kopu saraksts MS Excel faila formātā, kā arī izveidota profesiju grupu un prasmju kopu datubāze,
  • Izstrādātas īstermiņa darba tirgus prognozes laika periodiem no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 1. aprīlim, un no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. 1. aprīlim,
  • Izstrādāti ieteikumi profesiju standartu izstrādei saistībā ar profesijām nepieciešamo prasmju formulēšanu un savietojamību.

Rezultāts

Rezultātā ir uzlabots īstermiņa darba tirgus prognozēšanas modelis, kā arī izstrādātas vadlīnijas pilnveidotās prognozēšanas metodoloģijas lietotājiem, un vadlīnijas NVA darbiniekiem, kuri izmanto prognozes klientu konsultēšanā, un informatīvs buklets NVA klientiem.

Hipersaite uz īstermiņa darba tirgus prognozēm NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465


Sniegtie pakalpojumi

19 mēneši

Projekta realizācijas laiks