Corporate Consulting

Struktūrfondu pētījumi


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Imants Felsbergs

Izvērtējuma veikšana un metodikas par vienkāršoto izmaksu noteikšanu un piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektos

Klients: 
LR Finanšu ministrija

Uzdevums

Izvērtēt 2007.-2013.gada ES fondu projektu vienkāršoto izmaksu izmantošanas pieredzi, jaunā regulējuma iespējas un izstrādāt metodiku vienkāršoto izmaksu noteikšanai un piemērošanai ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • ES fondu atbildīgo iestāžu, sadarbības iestāžu un finansējuma saņēmēju intervēšana par 2007.-2013.gada projektu īstenošanas pieredzi un 2014.-2020.gadā plānotajiem projektiem;
  • Eiropas Savienības likumdošanas un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu par ES fondu projektu izmaksu uzskaiti analīze;
  • citu valstu ES fondu projektu izmaksu uzskaites pieredzes apkopošana un analīze;
  • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu analīze, piemērotāko vienkāršoto izmaksu metožu identificēšana
  • vienkāršoto izmaksu metodiku izstrāde un ieteikumu sagatavošana MK noteikumu izstrādei par vienkāršoto izmaksu  piemērošanu.

Izstrādātas metodikas projektu izmaksu uzskaites vienkāršošanai, kas 2014.-2020. ES struktūrfondu plānošanas periodā samazinās:

  • finansējuma saņēmēju patērējamos resursus projektu atskaišu sagatavošanai;
  • projektu uzraudzības iestāžu patērējamos resursus projektu dokumentācijas pārbaudēm
  • laiku no projekta maksājumu pieprasījuma iesniegšanas uzraugošajai iestādei līdz finansējuma saņemšanai;
  • kļūdu rašanos projektu izmaksu uzskaitē.

Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks