Corporate Consulting

Koncepcija


Kultūras digitalizācija


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Koncepcijas izstrāde Kultūras mantojuma satura digitalizācijas programmai

Klients: 
Kultūras informācijas sistēmu centrs

Uzdevums

Izstrādāt Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijas, uzglabāšanas un izplatīšanas tehnisko un organizatorisko platformu, kas būs ietvars ERAF projekta “Digitalizācija” īstenošanas aktivitāšu plānošanai un īstenošanai.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • Veikts esošās situācijas novērtējums, kas balstīts uz Latvijas atmiņas institūciju un ekspertu intervijām, normatīvo aktu analīzi un līdz šim īstenoto projektu analīzi.
  • Veikta ES un Latvijas normatīvajos aktos iezīmēto attīstības virzienu analīze.
  • Izstrādātas augsta līmeņa biznesa, informācijas, programmatūras un tehniskās arhitektūras, kas iezīmē konceptuālos risinājumus kultūras mantojuma digitalizācijas procesa attīstībā. Izstrādāto arhitektūru ieviešanai ir noteikti principi, kuru ievērošana nodrošinās efektīvu kultūras mantojuma digitalizācijas, uzglabāšanas, pārvaldības un izplatīšanas procesu ilgtspējīgu un koordinētu attīstību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lietotājam ērti pieejamu un lietojamu e-pakalpojumu izveidei digitalizētā satura lietošanai.
  • Analizējot novirzes starp esošo un vēlamo situāciju, tika izstrādāts aktivitāšu īstenošanas plāns, kā arī noteikti riski projekta sekmīgai īstenošanai.

Rezultātā ir izstrādāta koncepcija Informatīvā ziņojuma „Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros” 1. pielikuma 10. sadaļā minētajai Kultūras mantojuma satura digitalizācijas programmas īstenošanai.


Sniegtie pakalpojumi

2 mēneši

Projekta realizācijas laiks