Corporate Consulting

KULTŪRAS MANTOJUMA SATURA DIGITALIZĀCIJA


Kultūras informācijas sistēmu centru, Latvijas Nacionālo arhīvu un Nacionālo kultūras mantojuma pārvalde


Konsultantu atbalsts projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)" realizācijā

Klients: 
Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Uzdevums

Projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)“ (turpmāk - Projekts) virsmērķis ir nodrošināt plašāku Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma (kultūras mantojuma) pieejamību sabiedrībai digitālā vidē un ilgtspējīgu tā saglabāšanu, īstenojot kultūras mantojuma digitalizāciju, pilnveidojot jomas darbības procesus un attīstot centralizētu atvērtu informācijas sistēmu platformu. Projektu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar projekta partneriem: Kultūras informācijas sistēmu centru, Latvijas Nacionālo arhīvu un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, piedaloties arī citām kultūras jomas institūcijām.

Konsultāciju pakalpojumu mērķis ir sniegt pasūtītājam un Projekta partneriem nepieciešamo konsultatīvo atbalstu ļoti plaša spektra Projekta aktivitāšu īstenošanā, nodrošinot IKT jomas, biznesa vadības, tirgus izpētes, satura digitalizācijas, autortiesību ekspertu piesaisti Projektā realizējamo risinājumu definēšanā, izstrādē un ieviešanā.

SNIEGTIE PAKALPOJUMI: Informācijas tehnoloģijas, IT risinājumi, Biznesa pārvaldība, Pētījumi, Biznesa analīze, Projekta vadība

Rezultāts

Projekta īstenošanas rezultātā tiek veikta būtiska apjoma analogo kultūras mantojuma materiālu digitalizācija, digitāli radīto materiālu saglabāšana, kā arī nemateriālā kultūras mantojuma vērtību un kultūras norišu digitālu fiksācija, tiek attīstīti digitālā kultūras satura ilgtermiņa saglabāšanas un pārvaldības un izplatīšanas procesi, ieviests kompetenču centru modelis, kompetenču centru ieviešanā īstenojot institucionālu sadarbības pieeju, attīstīta vienota un integrēta digitālā satura pārvaldības, saglabāšanas un izplatīšanas platforma, tādejādi Latvijas kultūras institūcijām radot digitālā satura ilgtermiņa saglabāšanas un atkalizmantošanas iespēju, kā arī nodrošinot pēc iespējas plašāku kultūras mantojuma pieejamību digitālajā vidē.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ietvaros tika nodrošināta šādu galveno konsultatīvā atbalsta un risinājumu izstrādes darbu izpilde:

  • Veikts tirgus pētījumus par digitalizējamā satura pieejamību un sabiedrības interesēm, par digitālā kultūras mantojuma IKT sistēmu funkcionalitāti un lietošanas ērtumu, izpētot arī citu ES valstu pieredzi ilgtermiņa digitalizācijas programmu jomā. Rezultātā izstrādāta digitālā kultūras mantojuma satura izplatīšanas stratēģija;
  • Veikta projektā paredzēto kultūras mantojuma satura digitalizācijas, saglabāšanas un izplatīšanas 15 procesu analīze, izstrādāti  pilnveidoto procesu apraksti un to ilgtermiņa ieviešanas uzraudzības un uzturēšanas plāns;
  • Izstrādāts digitalizācijas kompetenču centru darbības modelis, īstenojot kompetenču centru principu (2 kompetenču centri satura digitalizācijas un izplatīšanas jomā, definējot projekta partneru organizāciju funkcijas un atbildības vienotam kompetenču centru pārvaldības procesam) un nodrošinot arī tā ieviešanas autoruzraudzību;
  • Izstrādātas kultūras mantojuma digitalizācijas, digitāli radītā kultūras mantojuma vākšanas un ilglaicīgās saglabāšanas darbu vadlīnijas, atbilstoši tām sagatavojot arī projektā plānoto kultūras mantojuma materiālu digitalizācijas, vākšanas un fiksēšanas darbu prasību specifikācijas;
  • Izstrādāts risinājums kultūras centru reģionos aprīkošanai ar video satura izplatīšanas infrastruktūru, sagatavojot arī tā ieviešanai nepieciešamo iepirkumu tehniskās prasības un veicot risinājuma ieviešanas autoruzraudzību;
  • Veikta pasūtītāja un projekta partneru informācijas sistēmu esošās situācijas izpēte un izstrādāts vienotas kultūras mantojuma digitālā satura pārvaldības, saglabāšanas un izplatīšanas IKT platformas arhitektūras risinājums, turpmāk sagatavojot informācijas sistēmu pilnveidošanas, izstrādes un integrācijas realizācijai nepieciešamo iepirkumu tehniskās prasības, kā arī nodrošinot risinājumu ieviešanas autoruzraudzību;
  • Veikta pasūtītāja un projekta partneru IT infrastruktūras esošās situācijas izpēte un izstrādāts IT infrastruktūras elementu, tai skaitā datu centru infrastruktūras un satura izplatīšanas elementu, konsolidācijas un attīstības plāns;
  • Veikta esošās situācijas un iespējamo uzlabojumu izpēte ar kultūras mantojuma digitalizāciju, saglabāšanu un izplatīšanu saistītos autortiesību jautājumos, izstrādāti digitalizētā kultūras mantojuma autortiesību pārvaldības, darbu izmantojuma uzskaites un atlīdzības modeļa priekšlikumi digitalizācijas IKT sistēmām un saistītā normatīvā regulējuma pilnveidei, kā arī sadarbības modelim ar kultūras nozares uzraudzības iestādēm.
  • Nodrošināts nepieciešamais projekta vadības atbalsts.

Sniegtie pakalpojumi

55 mēneši

Projekta realizācijas laiks