Corporate Consulting

Mārketinga pētījumi; Tirgus pētījumi; Ekonomisko pamatojumu izstrāde


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Imants Felsbergs

Nākamās paaudzes tīklu pieejamības un attīstības analīze

Klients: 
Latvijas Republikas satiksmes ministrija

Uzdevums

Sagatavot ekonomisko pamatojumu valsts investīciju atbalstam nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstībai lauku reģionos un sagatavot valsts atbalsta pieteikuma dokumentāciju apstiprināšanai Eiropas Komisijā ES finansējuma piešķiršanai šai aktivitātei. Šādi pakalpojumi tika sniegti divos atsevišķos projektos, no kuriem viens īstenots 2011. gadā, bet otrs - 2014.

Rezultāts

Projektu realizācijas gaitā tika veikts pētījums par interneta pieejas izplatību Latvijā, aptaujājot visas Latvijas Republikas pašvaldības un vairāk nekā 200 Elektronisko sakaru komersantus. Aptauju ietvaros tika precizēta visu Latvijas ciemu (2011. gada projektā pagastu līmenī) līmenī tekošā interneta pieejamība, nepieciešamās iedzīvotāju un komersantu vajadzības, kā arī elektronisko sakaru komersantu plāni attiecībā uz interneta pakalpojumu sniegšanas paplašināšanas plāniem patstāvīgi, vai izmantojot ES līdzfinansētā nākamās paaudzes platjoslas tīkla piedāvātos piekļuves pakalpojumus.

Ņemot vērā aptaujas rezultātus tika identificētas apdzīvotās vietas, kurās platjoslas interneta piekļuves pakalpojumi (ES direktīvas politikas mērķis - vismaz 30 mbit/s) nav pieejami un to pieejamību kavē vidējās jūdzes infrastruktūras (datu pārraides tīkla infrastruktūra, piemēram, optisko šķiedru tīkla, starp lielām pilsētām un ciemu/pagastu/novadu centriem) neesamība vai izbūves dārdzība (pārāk ilgs investīciju atmaksāšanās periods) - "baltās teritorijas", kurās ir nepieciešama valsts intervence situācijas uzlabošanai.

Rezultātā, pamatojoties uz abos projektos veiktajiem izpētes datiem, tika izstrādāts tehniskais konceptuālais risinājums platjoslas infrastruktūras vidējās jūdzes attīstībai lauku reģionos, gan 2007-2013. gan 2014-2020 ES fondu plānošanas periodiem, kuru ietvaros nākamās paaudzes platjoslas tīklam ir paredzēts kopējais finansējums vairāk nekā EUR 60 milj.


Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks