Corporate Consulting

Nozares pētījumi; IT arhitektūras un specifikāciju izstrāde


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Par konceptuālajiem risinājumiem vienotas audiovizuālo materiālu piegādes un uzturēšanas platformas izveidei un uzturēšanai

Klients: 
Kultūras informācijas sistēmu centrs

Uzdevums

Izstrādāt konceptuālos risinājumus vienotas audiovizuālo materiālu piegādes un uzturēšanas platformas izveidei un uzturēšanai.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

 • Ārvalstu prakses analīze par līdzīgu audiovizuālo materiālu platformu piemēriem Eiropā.
 • Platformas ietvara noteikšana – definētas un izpētītas komponentes, kuras būtu nepieciešams izvērtēt iekļaušanai vienotajā audiovizuālo materiālu piegādes un uzturēšanas platformā.
 • Platformas izveides juridisko aspektu un no tiem izrietošo ierobežojumu un/vai nosacījumu izpēte, t.sk., normatīvo aktu bāzes izpēte.
 • Platformas izveides pamatojuma izpēte, t.sk.,:
  • KISC vajadzību un iespēju izpēte;
  • Intervijas ar potenciālajiem platformas lietotājiem un satura devējiem, lai veiktu esošā latviešu filmu izplatīšanas procesa analīzi un identificētu būtiskākās problēmas un to iespējamos risinājumus.
 • Vispārējā darbības modeļa izstrāde, t.sk., pakalpojumu klāsta un maksas noteikšanas principu definēšana.
 • KISC pieejamo un plānoto informācijas sistēmu konceptuālā analīze un  augsta līmeņa tehnoloģisko risinājumu izpēte.
 • Platformas izveides un uzturēšanas funkcionālā un pārvaldības modeļa izstrāde.
 • Platformas izveides un uzturēšanas finansēšanas mehānismu izpēte.

Rezultātā tika izstrādāts ziņojums par vienotas audiovizuālo materiālu piegādes un uzturēšanas platformu, kurā ietverts  pamatojums un aprakstīti iespējamie tehnoloģiskie, finansēšanas, funkcionālie un pārvaldības mehānismi,  kā arī būtiskākie ierobežojumi un ieguvumi no  šādas platformas izveides un uzturēšanas.


6 mēneši

Projekta realizācijas laiks