Corporate Consulting

Biznesa procesu analīze, optimizācija un automatizācija


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Personāla vadības un Iepirkumu vadības procesu elektronizācijas plāna izstrāde

Klients: 
VAS Latvijas Dzelzceļš

Uzdevums

Veikt personāla un iepirkumu procesu efektivizācijas un elektronizācijas iespēju izpēti, attīstot esošās klienta dokumentu vadības sistēmas  funkcionālās iespējas.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  1. Esošo personāla vadības un iepirkumu vadības procesu izpēte, kuras ietvaros tika veikta biznesa procesu darbības analīze, identificējot un dokumentējot veicamās darbības, iesaistīto personālu, izmantotās IS, dokumentus, potenciālos uzlabojumus u.c. informāciju;
  2.  Nākotnes procesu izstrāde, ietverot šādu informāciju:
  • definētus procesa dalībniekus un to lomas;
  • procesu darbību grafiskus atspoguļojumus saskaņā ar BPMN 2.0 procesu attēlošanas principiem;
  • potenciālo DPS ekrānformu un tajās esošo elementu funkcionālos prototipus;
  • procesu darbību izpildes aprakstus, ietverot nosacījumus, pie kādiem notiek sazarošanās un/vai virzība pa procesa darbībām/soļiem (business rules);
  • procesos iesaistīto organizatoriskās struktūras grafiskus attēlojumus.
  • procesu darbībās iesaistīto dokumentu uzskaitījums;
  • izmantoto dokumentu pamatinformācija (atribūti/metadati), dokumentu paraugi.
  1. Sagatavots nākotnes procesu īstenošanas ietekmes izvērtējums, norādot potenciālo tiešo  un netiešo ekonomisko ieguvumu aplēses.

Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks