Corporate Consulting

PVS attīstības koncepcijas izstrāde


Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projekta vadība

Klients: 
Iepirkumu uzraudzības birojs

Uzdevums

Projekta vadības mērķis ir sniegt atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot:

 • sistēmas lietotāju vajadzību definēšanu atbilstoši PVS modernizācijas projekta mērķiem;
 • PVS attīstības koncepcijas izstrādi;
 • sistēmas lietotāju vajadzību analīzi un sistēmas izstrādes funkcionālo un nefunkcionālo prasību, t.sk. lietojamības prasību, definēšanu un saskaņošanu, strukturēšanu un pārvaldību projekta realizācijas gaitā;
 • projekta pārvaldības dokumentācijas izstrādi un aktualizēšanu visa projekta realizācijas gaitā, ievērojot PVS attīstības projekta vadības koncepciju;
 • risku vadību visa projekta realizācijas laikā;
 • ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu saistītās dokumentācijas nodrošināšana (sagatavošana) visa projekta realizācijas laikā un slēgšanas posmā;
 • iepirkumu atbalstu PVS modernizācijas projekta izstrādātāja izvēlei, t.sk. tehnikās specifikācijas izstrāde, dalība iepirkumu komisijā kā ekspertam u.c. ar iepirkumu saistītās aktivitātes;
 • sistēmas izstrādes un ieviešanas pārvaldību un uzraudzību un kvalitātes vadību sistēmas izstrādes posmā;
 • sistēmas drošības audita veikšanu un nodošanu ekspluatācijā.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • PVS izstrādes plānošanas un uzsākšanas posmā:
  • projekta aktivitāšu un robežšķirtņu plāna, projekta kalendārā plāna, kā arī citas ar projekta realizāciju saistītā dokumentācijas, t.sk. ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu saistītā dokumentācijas sagatavošana;
  • biznesa procesu apzināšana un lietotāju (iekšējo un ārējo) vajadzību apzināšana;
  • PVS attīstības koncepcijas izstrāde;
  • PVS izstrādes prasību specificēšana un vajadzību definēšana atbilstoši informācijas tehnoloģiju jomu reglamentējošiem standartiem un dokumentiem, ievērojot Pasūtītāja vajadzības, lietojamības labo praksi un balstoties uz IKT tehnoloģiju pielietojuma un attīstības iespējām;
  • iepirkumu procedūru dokumentu izstrāde, atbalsts iepirkuma komisijas darbam, sniedzot eksperta viedokli.
 • PVS izstrādes un ieviešanas posmā:
  • konsultācijas par PVS ieviešanu, t.sk. piedalīšanās un priekšlikumu sniegšana darba grupās par biznesa procesa realizāciju, komunikācijā ar sistēmas izstrādātāju, kā arī rezultātu izvērtēšana;
  • izstrādes gaitas uzraudzība un kontrole, progresa pārskatu sagatavošana;
  • kvalitātes vadība un risku pārvaldība, monitorings un priekšlikumu sniegšana;
  • iesniegto programmatūras nodevumu testēšanas vadība;
  • iesniegto dokumentācijas nodevumu kvalitātes pārbaude;
  • lietojamības testu veikšana un lietojamības prasību ievērošanas uzraudzība;
  • drošības prasību ievērošanas uzraudzība projekta realizācijas gaitā, drošības audits;
  • datu migrācijas plāna izstrāde;
  • atbalsta darbi izmaiņu vadībā.
 • Projekta slēgšanas posmā;
  • nepieciešamo projekta nodevumu sagatavošana;
  • atbalsts sistēmas uzturēšanas un garantijas prasību definēšanā un līguma noslēgšanā;
  • projekta dokumentācijas apkopošana un strukturēšana, t.sk. ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu saistītā dokumentācija.

Rezultāts

Īstenojot projektu un veicot IUB PVS modernizāciju tiks:

 • radīta mūsdienīgs IT risinājums publisko iepirkumu datu uzkrāšanai, datu pieejamības nodrošināšanai un turpmākai izmantošanai risku analīzē;
 • nodrošināts augstākas kvalitātes pakalpojums, balstoties uz IKT tehnoloģiju pielietojuma un attīstības iespējām, automatizējot datu ievades, apstrādes un izguves procesus;
 • izveidots uzskatāmāks datu un informācijas atspoguļojums un pilnveidotas informācijas meklēšanas (meklētāja) un datu izguves iespējas;
 • nodrošināta iepirkumu datu automatizēta sagatavošana un publicēšana dažādu lietotāju un sabiedrības vajadzībām;
 • veikta darba efektivizācija darbam ar PVS, nodrošinot datu apmaiņu ar ārējām sistēmām;
 • pilnveidots līgumu reģistra rīks, PVS apkopojot informāciju par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, t.sk. par to faktisko izpildi;
 • nodrošināta aktuālu iepirkumu atvērto datu pieejamība;
 • nodrošināta e-veidlapu moduļa migrācija un lietojamības uzlabošana, pielāgojot pasūtītāju profilus lietotāju prasībām;
 • pilnveidota PVS moduļu funkcionalitāte, nodrošinot analītisko datu plūsmas vairāku moduļu mijiedarbībā;
 • pilnveidots iepirkumu datu vizualizācijas rīks datu analīzei;
 • izveidots pasūtītāju reitingu rīks, lai apkopotu PVS e-veidlapās ietverto informāciju un novērtētu pasūtītāja darbību attiecīgajā periodā atbilstoši definētajam kritērijiem un algoritma).

36 mēneši

Projekta realizācijas laiks