Corporate Consulting

Vienas pieturas aģentūra


Publisko pakalpojumu reformas


Projekta direktors

Imants Felsbergs

Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu sniegšanas izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam

Klients: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Uzdevums

Valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums, kura mērķis bija noteikt administratīvo pakalpojumu optimālo izvietojuma un pieejamības modeli valstī, atkarībā no teritoriālā apdzīvojuma struktūras, demogrāfijas prognozēm, pakalpojumu nozaru attīstības prioritātēm un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas iespējām un izmaksām (gan valstij, gan pakalpojumu saņēmējiem)

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

• Valsts administratīvo pakalpojumu sniedzēju pašreizējā teritoriālā izvietojuma analīze (t.sk., telpu platība, darba vietu skaits, īpašumtiesības u.c.).
• Detalizēta demogrāfiskās situācijas analīze un ilgtermiņa prognozēšana.
• Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centru tīkla filiāļu optimālā izvietojuma modelēšana, kas ietver kvantitatīvu analīzi un potenciālo klientu apkalpošanas centru attēlojumu kartē, ņemot vērā valsts administratīvo pakalpojumu sniedzēju pašreizējā teritoriālā izvietojuma analīzi, kā arī prognozējamo demogrāfisko situāciju, prognozējamo pakalpojumu pieprasījumu.
• Priekšlikumu sniegšana nepieciešamo kapitālieguldījumu apjomam valsts klientu apkalpošanas centru filiāļu izvietošanai un piemērotu nekustamo īpašumu pielāgošanai, tai skaitā darba vietu    iekārtošanai un nepieciešamajam tehniskajam nodrošinājumam.

Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks