Corporate Consulting

Biznesa procesu analīze, optimizācija un automatizācija


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Imants Felsbergs

Tiesvedības procesu pašizmaksas noteikšana, izvērtēšana un optimizācija

Klients: 
Tiesu administrācija

Uzdevums

Tiesvedības procesu pašizmaksas aprēķina modeļa izstrāde, pašizmaksas aprēķina veikšana, procesu pašizmaksas apjoma izvērtēšana un salīdzināšana starp tiesu iestādēm un pašizmaksas optimizācija, veicot izmaiņas procesos.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  1. Pašizmaksas aprēķina teorētiskā modeļa un izmaksu uzskaites principu izstrāde, izmantojot Activity-based costing izmaksu vadības metodi.
  2. Esošo tiesvedības procesu detalizēta analīze, identificējot visus procesa soļus, to laikietilpību un izmaksas,  veicot tiesu iestāžu darbinieku intervēšanu, hronometrēšanu un anketēšanu (ietvēra divu instanču tiesvedības procesus 8 vispārējās jurisdikcijas tiesās un vienā administratīvajā tiesā).
  3. Esošo tiesvedības procesu un to aktivitāšu rezultātu pašizmaksas apjomu noteikšana, veicot izmaksu datu pārdali un attiecināšanu uz procesu soļiem.
  4. Priekšlikumu izstrāde izmaksu apjoma optimizācijai, kas ietvēra virkni ieteikumu, kā optimizēt procesu pašizmaksu, samazinot laika patēriņu, veicot darbinieku pienākumu pārdali, vai izmantoto resursu patēriņu (infrastruktūras, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas), kā arī ieviešot procesu atbalstošos IT risinājumus (piemēram, audio protokolēšanas risinājumus).
  5. Pašizmaksas vadības modeļa ieviešana MicroStrategy biznesa inteliģences programmatūrā, radot iespēju turpmāk uzturēt pašizmaksas vadības procesu, vienkāršā veidā atjauninot biznesa datus.
  6. Tiesvedības procesu izmaksu kontroles metodiskā materiāla un uzturēšanas procedūru izstrāde.
  7. Pētījuma veikšana par tiesvedības valsts nodevām, kura ietvaros tika analizēta sakarība starp valsts nodevām un procesu pašizmaksu, sniedzot priekšlikumus turpmāk noteikt nodevas tā, lai tās iespēju robežās būtu balstītas uz pašizmaksu.

Sniegtie pakalpojumi

20 mēneši

Projekta realizācijas laiks