Corporate Consulting

Corporate Systems

Transporta nozares informācijas (NPP) nodrošināšana


Transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta IS un saistīto risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi

Klients: 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi”

Uzdevums

Nodrošināt transporta nozares informācijas nacionālā (valsts) piekļuves punkta (NPP) izveides projekta īstenotājam - VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, nepieciešamo konsultatīvo atbalstu risinājumu arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrādē, veikt risinājumu izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroli.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Esošās situācijas izvērtēšana;
  • Nākotnes biznesa procesu definēšana un lietotāju vajadzību analīze (katrai no NPP projekta ietvaros ieviešamām informācijas sistēmām (IS));
  • IS arhitektūras izstrāde (katrai no NPP projekta ietvaros ieviešamām IS, kā arī ietverot NPP IS arhitektūras kopskatu);
  • Prasības IS ieviešanas scenārijam;
  • IS tehnisko specifikāciju sagatavošana IS izstrādei un ieviešanai produkcijas vidē,  atbalsts iepirkumu laikā (katrai no NPP projekta ietvaros ieviešamām IS);
  • Infrastruktūras tehniskās specifikācijas izstāde;
  • Datu centra pakalpojumu tehniskās specifikācijas izstrāde;
  • Veiktspējas un drošības audita tehniskās specifikācijas izstrāde (katrai no NPP projekta ietvaros ieviešamām IS);
  • Informācijas sistēmu izstrādes kvalitātes kontroles pakalpojumi, tajā skaitā testēšanas pakalpojumi.

Rezultāts

VSIA “Latvijas valsts ceļi” īstenotā NPP projekta mērķis ir līdz 2023.gada 31.decembrim izveidot funkcionējošu NPP ar pastāvīgi uzturētām vismaz 22 datu kategorijām, kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisko transporta sistēmu lietotnes un pakalpojumus, tādejādi uzlabojot ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinot ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadīto laiku, uzlabojot sabiedrības mobilitāti, lai radītu intelektisko transporta sistēmu infrastruktūras pamatu Latvijā un nodrošinātu esošu un jaunieviestu pakalpojumu integrāciju transporta sistēmā.

Projekta mērķa sasniegšanu nodrošinās:

1. NPP funkcionalitātes izstrāde un ieviešana. NPP jānodrošina satiksmes datu apkopošana, transformēšana atbilstoši unificētiem datu profiliem, datu izplatīšanai citu ES dalībvalstu NPP un datu saņēmējiem, kuri izmanto transporta datus, lai veidotu savus pievienotās vērtības pakalpojumus, NPP datu pieejamība ikvienam indivīdam tā web portālā.

2. Kvalitatīvu ceļu satiksmes informācijas apkopošanai un strukturēšanai nodošanai NPP, tiks izstrādāta un ieviesta LVC informācijas sistēma, kas atbalsta gan satiksmes notikumu pārvaldības procesus, gan LVC automātiski iegūstamo Reāllaika iekārtu datu savākšanas un apstrādes procesus no LVC rīcībā esošajiem ceļu telemetrijas un telemātikas līdzekļiem.


27 mēneši

Projekta realizācijas laiks